Zgłoszenia kandydatów, do pracy społecznej w CPS

Komisja Nominacyjna Centrum Polsko-Słowiańskiego zawiadamia swoich członków, iż przyjmuje zgłoszenia kandydatów, do pracy społecznej w CPS w Radzie Dyrektorów i Komisji Rewizyjnej.

Zgłoszenie powinno zawierać: dane osobowe, CV oraz list motywacyjny kandydata/kandydatki określający doświadczenie w pracy socjalnej oraz powody zasiadania w Zarządzie CPS lub Komisji Rewizyjnej. Kandydaci powinni wskazać, czy ubiegają się o kandydaturę do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. Osoby ubiegające się o miejsce w Radzie Dyrektorów lub Komisji Rewizyjnej, zgodnie ze Statutem, muszą być członkami CPS od co najmniej 2 lat, posiadać stałe miejsce zamieszkania lub obywatelstwo USA, zgodę na weryfikację kryminalną. Ponadto aplikant/aplikantka powinien wyrazić zgodę na nominację i przyjęcie stanowiska, jeśli zostaną wybrani. Kandydaci do Zarządu i Komisji Rewizyjnej powinni mieć możliwość przejęcia obowiązków dyrektora lub członka Komisji Rewizyjnej, do których należą: przygotowywanie i udział w comiesięcznych zebraniach i zebraniach nadzwyczajnych, kształtowanie strategii, wyznaczanie celów i zadań, realizacja założeń planu strategicznego oraz realizacja misji i wizji organizacji.

Kandydaci, którzy chcą ubiegać się o którekolwiek stanowisko, powinni złożyć wymagane dokumenty najpóźniej do godziny 14:00. w piątek 24 czerwca 2022 r. listownie na adres:

Komitet Nominacyjny,

Centrum Polsko-Słowiańskie
Kent 177 St
Brooklyn, New York 11222

Wniosek można również przesłać na adres e-mail: pscadmin@polishslaviccenter.org

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone 28 czerwca 2022 r.

Komitet Nominacyjny:
Romuald Magda, Esq – Przewodniczący, Paul Pachacz – Sekretarz, dr Edyta Greer, Zbigniew Solarz, Marian Zak

———————————————————–


2022 Election to the Board of Directors and Audit Committee of the Polish and Slavic Center Inc.

The Nominating Committee of the Polish and Slavic Center Inc. (PSC) is seeking competent members to voluntarily serve on PSC’s Board of Directors and Audit Committee.

The application should include: personal data, CV, and a letter of application of the candidate specifying experience in social work and the reasons for standing in the Board of Directors of CP-S or the Audit Committee. Candidates should indicate whether they are applying for a candidate to the Board of Directors or the Audit Committee.

Persons applying for a seat on the Board of Directors or the Audit Committee, according to the Articles of Association, must be members of the CPS for at least 2 years, have permanent residence or citizenship of the USA, consent to a criminal history check. In addition, the candidate / applicant should consent to the nomination and acceptance of the position, if selected.

Candidates for the Board of Directors and the Audit Committee should be able to take on the duties of the director or member of the Audit Committee, which include: preparation and participation in monthly meetings and special meetings, shaping the strategy, setting goals and tasks, implementing the assumptions of the strategic plan, and implementing the mission and vision of the organization.

Members wishing to apply for either position should submit all documents no later than 2:00 p.m. on Friday, June 24, 2022 via postal mail to:

Nominating Committee,

Polish and Slavic Center Inc.
177 Kent Street
Brooklyn, NY 11222

 

The application can also be sent to the e-mail address: pscadmin@polishslaviccenter.org

Interviews with candidates will be conducted by June 28, 2022.

 

Nominating Committee:
Romuald Magda, Esq – Chairman, Paul Pachacz – Secretary, Dr. Edyta Greer, Zbigniew Solarz, Marian Zak