Uwaga Polskie dzieci i młodzież oraz dzieci Polaków mieszkające poza granicami Polski, w wieku 6-22 lat! CPS zaprasza na 15-lecie konkursu „Być Polakiem”.

Witajcie: Rodzice, Nauczyciele, Działacze Polonijni, Uczniowie i Studenci,

Rozpoczynamy XV, jubileuszową edycję konkursu „Być Polakiem” i chcemy, jak co roku, zaprosić do udziału w niej przedszkolaków, uczniów, ale również studentów. Temat przewidziany dla grup literackich i filmowej, jest w tym roku szczególny, bo będziecie odkrywcami mało znanych wydarzeń z historii Polski, często o wielkiej dramaturgii, a nawet sensacyjnym charakterze. To nie jest proste zadanie, ale Jubileusz ma swoje prawa. Prosimy więc rodziców i nauczycieli, by gotowi byli wspierać i motywować młodzież podczas przygotowywania pracy konkursowej. Novum tegorocznej edycji jest też skład jury, wzbogacony o uczestników konkursu z poprzednich lat. Nie może być inaczej, bo spotkali się w listopadzie 2023 r. w Warszawie na konferencji „Polonia 2.0”, na którą zostali zaproszeni i postanowili stworzyć Fun Club konkursu „Być Polakiem”, wspierający organizatorów konkursu i jego przebieg. Cóż można dodać, młodzi Polacy podbijają świat!

Oto tematy XV jubileuszowej edycji:

Grupa I (6 – 9 lat) – prace plastyczne

„Tradycje i obyczaje w moim domu rodzinnym”.

DLA GRUP II, III, IV i V – TEN SAM TEMAT:

Grupy: II (10-13 lat), III (14-16 lat), IV (17-22 lata) – prace literackie

Grupa V (10 – 22 lata) – w podgrupach 9-15 lat i 16-22 lata – prace filmowe

„Opisz lub nagraj film o mniej znanym wydarzeniu: historycznym, kulturalnym, naukowym, wartym upowszechnienia, kształtującym pozytywny obraz Polski, intrygującym, wartym upowszechnienia ”.

Podpowiadamy kilka tematów, ale z pewnością sami znajdziecie wiele innych, jeszcze ciekawszych:

  • Uczta u Wierzynka , wydana przez króla Kazimierza Wielkiego w 1364 r. dla monarchów i książąt Europy.
  • Ołtarz Wita Stwosz, fenomen rzeźby religijnej z 1477 r.
  • Pacta conventa czyli pierwsza wolna elekcja w 1573 r., demokracja to nasza specjalność.
  • Pierwsza europejska konstytucja to Konstytucja 3 Maja 1791 r. – wzór dla całej Europy.
  • „Nie damy ziemi, skąd nasz ród” ,Michał Drzymała i jego sławny wóz, 1904 r.
  • Wygrał Polskę na fortepianie, czyli rzecz o I. J. Paderewskim, ale też żonie Helenie i jej lalkach 1918 r.
  • Złamali kod Enigmy i to nie jeden raz, bo 1932 i w 1938 r.
  • Odkryli wąwóz Colca w 1981 r, zostali bohaterami narodowymi Peru.

Jak widzicie możliwości są ogromne. Szukajcie ciekawych tematów i oryginalnie je przedstawcie. Czekamy z zapartym tchem na wasze prace.

Grupa VI nauczycielska:

„ Być, albo nie być, czyli o czasowniku „być”, jego funkcjach gramatycznych i leksykalnych oraz o czasownikach modalnych”

Do zobaczenia na Gali!


REGULAMIN XV EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”

I. Postanowienia ogólne

Konkurs „Być Polakiem” jest realizowany dla głębszego uświadamiania i umacniania
tożsamości narodowej oraz rozwoju postaw patriotycznych i społecznych dzieci i młodzieży,
mieszkającej poza granicami Polski.
§ 1
Cele Konkursu:
1. Przygotowanie do pełnienia roli „Ambasadora polskości” w kraju zamieszkania.
2. Uświadamianie i umacnianie tożsamości narodowej.
3. Kształtowanie postaw patriotycznych.
4. Poznawanie historii Polski splecionej z historią swojej rodziny.
5. Doskonalenie sprawności języka polskiego.
6. Ukazanie bogactwa dwukulturowości i dwujęzyczności.
§ 2
Organizatorem Konkursu jest Fundacja „Świat na Tak” w Warszawie 00-580, Al. Szucha 27,
www.swiatnatak.pl strona konkursu: www.bycpolakiem.pl

§ 3
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży polonijnej oraz dzieci Polaków mieszkających
poza granicami Polski, w wieku 6-22 lat, pod warunkiem, że są uczniami lub studentami.
Nauka w polskiej szkole nie jest wymogiem uczestnictwa w Konkursie.

II. Warunki uczestnictwa

§ 4
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
dostępnego na stronie internetowej konkursu: www.bycpolakiem.pl i przesłanie go wraz z
pracą w sposób opisany w dalszych punktach Regulaminu. Prace nadesłane bez kompletnie i
CZYTELNIE wypełnionego formularza nie zostaną zakwalifikowane do oceny przez Jury.
§ 5
Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu wraz
z zapisem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i/lub mojego
dziecka (w przypadku uczestników niepełnoletnich), zawartych w powyższym formularzu
konkursowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji XV edycji Konkursu "Być Polakiem"
(zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych). Wyrażam zgodę
na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska mojego lub mojego dziecka we
wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym Konkursie i jego wynikach.
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/ma dobrowolności podania danych oraz że
zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich
poprawiania lub usunięcia. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem XV edycji
Konkursu "Być Polakiem" a także że praca konkursowa jest moją pracą autorską,
nieprzedstawianą wcześniej w innych konkursach ani mediach i wyrażam zgodę na

rozpowszechnianie, publikowanie, skracanie i redagowanie przesłanej pracy. Wiadomo mi, że
praca staje się po Konkursie własnością Organizatora i nie będzie odesłana do autora.”
Publikowanie fragmentów lub całych prac w mediach polonijnych po zakończeniu Konkursu
wymaga uzyskania zgody Fundacji „Świat na Tak” oraz podania informacji: „Praca została
zgłoszona do konkursu „Być Polakiem” w 2024 r.

§ 6
Podstawowym formalnym kryterium przyjęcia pracy do Konkursu jest jej samodzielne
napisanie lub wykonanie. Prace niesamodzielne nie będą oceniane. Przy stosowaniu cytatów
należy to odpowiednio zaznaczyć (np. przez zastosowanie cudzysłowu lub kursywy) oraz
podać autora i źródło z których się korzystało.
§ 7
W Konkursie można uczestniczyć wielokrotnie, można być wielokrotnie wyróżnianym, lecz
laureatem w danej grupie wiekowej i w tej samej kategorii (literacka – filmowa: 2 podgrupy)
można zostać tylko raz.
§ 8
Na daną edycję Konkursu każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę.
§ 9
Przekazanie pracy do udziału w Konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie,
że praca nie narusza praw autorskich osób trzecich. Za ewentualne roszczenia wynikające z
praw autorskich odpowiada uczestnik Konkursu.
§ 10
Kryteria oceny prac:
• zgodność z przesłaniem ideowym Konkursu;
• walory edukacyjne;
• walory artystyczne;
• oryginalność pomysłów;
• zgodność z tematem.
Przy ocenie prac będą brane pod uwagę także:
• zaangażowanie w przygotowanie pracy;
• kreatywność;
• poprawność językowa;
• czas pobytu za granicą Polski.
§ 11
Formy prac konkursowych:
• prace plastyczne w dowolnej technice;
• prace pisemne w języku polskim np. opowiadanie, reportaż, wywiad, wiersz, pamiętnik, list,
esej, opis wydarzeń na podstawie relacji przekazanych przez bliskich, przyjaciół, znajomych
lub na podstawie materiałów archiwalnych m.in. prasy polonijnej, reportaży filmowych, itp.
Prace mogą być wzbogacone ilustracjami i zdjęciami, które są własnością autora pracy lub
pochodzą z ogólnodostępnego źródła jednak z zaznaczeniem ich pochodzenia. Nieuprawnione
skorzystanie ze zdjęć, materiałów drukowanych i filmów obciążać będzie wyłącznie autora
pracy

• filmy nakręcone przez uczestników w polskiej wersji językowej.
§ 12
Wymagania formalne dotyczące prac konkursowych:
• Każda praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem autora.
• Prace plastyczne oraz literackie w grupach I, II, III, IV przyjmowane są wyłącznie jako
indywidualne. Przesłane prace zbiorowe w tych grupach nie będą oceniane.
• Prace pisemne nie mogą być dłuższe niż 12.000 znaków i przekraczać 6 stron formatu A4,
pisanych czcionką 12 pkt. Należy używać polskich znaków. Można przesyłać prace napisane
na komputerze (z polskimi znakami diakrytycznymi: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż oraz ź) lub starannie
napisane ręcznie.
• Prace filmowe nie mogą być dłuższe niż 10 minut. Prace te powinny być przesłane
WYŁĄCZNIE PRZEZ WETRANSFER W FORMACIE mp4. Prace w innych formatach
nie będą oceniane. Prace filmowe mogą być wykonane przez zespoły uczniów lecz do
reprezentowania zespołu i ewentualnego odebrania nagrody powinien zostać wytypowany
przez grupę, tylko jeden z autorów filmu.
§ 13

Sposób przesłania prac do Organizatora:
GRUPA I : FORMULARZ + praca plastyczna przesłana pocztą tradycyjną na adres :
Fundacja „Świat na Tak”, Al. Szucha 27, 00-580 Warszawa, Polska. Proszę wysyłać
prace wyłącznie jako listy, nie podawać wartości przesyłanego listu, nie załączać
deklaracji celnych. Prace plastyczne przesłane emailem znacznie tracą na jakości lecz
mogą być wysłane w sytuacji, gdy nie ma możliwości wysłania ich pocztą tradycyjną.
Jeżeli odbiór prac w Polsce będzie wiązał się z koniecznością wniesienia przez
Organizatora opłaty celnej lub innej – praca nie zostanie odebrana z poczty gdyż przy
podanej wartości prace są traktowane przez polskie urzędy jako dzieła sztuki i
obciążane wysokimi opłatami podatkowymi i celnymi.
GRUPY II, III, IV: FORMULARZ + praca pisemna wyłącznie na adres email:
konkurs@bycpolakiem.pl (WYŁĄCZNIE w pliku MS Word, NIE na Dysk Google, NIE
przez Dropbox, NIE przez WeTransfer, NIE przez WhatsApp, NIE jako pdf, NIE jako
jpg. Prace grupy II, III i IV przesłane pocztą „tradycyjną” na adres Fundacji „Świat na
Tak” nie będą przyjmowane do Konkursu.
GRUPA V: FORMULARZ + praca filmowa wyłącznie poprzez WeTransfer tylko
w formacie mp4 na adres email: 5@bycpolakiem.pl (NIE na dysk Google, NIE przez
Youtube, NIE przez Dropbox, NIE przez WhatsApp)
§ 14
Moduł A – dla dzieci i młodzieży:
Grupa I – prace plastyczne, wiek 6 – 9 lat:
Grupa II – prace literackie, wiek 10 – 13 lat:
Grupa III – prace literackie, wiek 14 – 16 lat:

Grupa IV – prace literackie, wiek 17 – 22 lata:
Grupa V – prace filmowe w dwóch podgrupach: I: wiek 9 – 15 lat, II: 16 – 22 lata
§ 15
Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 18 marca 2024 r.
Uwaga: dzieci i młodzież urodzeni przed 18.03 w konkretnym roku – traktowani są jako
„STARSI”, piszą w WYŻSZEJ kategorii wiekowej, urodzeni po 18.03 – powinni pisać w
MŁODSZEJ grupie wiekowej.
§ 16
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Facebooku i na stronie internetowej konkursu
www.bycpolakiem.pl do dnia 30 kwietnia 2024 r.
§ 17
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu ogłoszenia wyników.
§ 18
Nagrody w Konkursie:
• udział w uroczystej gali XV edycji Konkursu (możliwy udział najbliższej Rodziny)
ORAZ:
Grupa I
• nagrody rzeczowe
• dyplomy

Grupy II – V
• pobyt edukacyjny w Polsce – lipiec 2024 r. (w miarę posiadanych przez organizatora
środków finansowych, informacja o wycieczce zostanie podana na początku lipca)
• nagrody rzeczowe
• dyplomy
§ 19
Organizatorzy, w celach promocyjnych Konkursu, zastrzegają sobie prawo publikacji prac
konkursowych w całości lub we fragmentach oraz do ich skracania i redagowania.
§ 20
Prace przesłane na Konkurs nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane. Po przesłaniu na
konkurs „Być Polakiem” prace stają się własnością organizatorów i nie są odsyłane do
autorów, jak również nie mogą być w późniejszym terminie wykorzystywane w innych
konkursach.
§ 21
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
Zmiany te zostaną umieszczone na Facebooku i stronie internetowej konkursu
www.bycpolakiem.pl
W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konkursu
Marek Machała – Koordynator Konkursu

konkurs@bycpolakiem.pl
tel. +48 603 330 905


18.03.2024 r. – OSTATECZNY TERMIN PRZESYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH

Uwaga: dzieci i młodzież urodzeni przed 18.03 w konkretnym roku – traktowani są jako „STARSI”, piszą w starszej kategorii wiekowej. Urodzeni po 18.03 –powinni pisać w MŁODSZEJ grupie.

19-21.04.2024 r. – OBRADY JURY W WARSZAWIE
30.04.2024 r. – OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU (na stronie www.bycpolakiem.pl)
31.07.2024 r. – GALA XV, JUBILEUSZOWEJ EDYCJI KONKURSU
04-06.10.2024 r. – INAUGURACJA XVI EDYCJI KONKURSU W HADZE, HOLANDIA