Polski sukces negocjacyjny w ONZ: rezolucja dotycząca połączeń infrastrukturalnych i bezpieczeństwa

Polski sukces negocjacyjny w ONZ: rezolucja dotycząca połączeń infrastrukturalnych i bezpieczeństwa

 

W środę 26 kwietnia, Zgromadzenie Ogólne NZ w Nowym Jorku przyjmie rezolucję dot. budowania odporności przez powiązania infrastrukturalne. Rezolucja powstała z inicjatywy Polski i stanowi wkład naszego kraju w prace ONZ dotyczące rozwoju społeczno-gospodarczego. Jest także pierwszą polską tak szeroką inicjatywą merytoryczną w ONZ od czasów członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ (2018-19).

 

Rezolucja zatytułowana Budowanie globalnej odporności i promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez regionalne i międzyregionalne połączenia infrastrukturalne to sukces negocjacyjny Polski, która jako inicjator zebrała grupę państw z różnych regionów świata, by opracować tekst, który zyskał powszechne poparcie wśród członków ONZ. Rezolucja przyjęta ma zostać jednomyślnie, a wiec uzyska poparcie wszystkich członków ONZ. Uniwersalna tematyka rezolucji sprawiła, że mimo różnic sytuacji i priorytetów poszczególnych krajów wzbudziła ona bardzo duże zainteresowanie i pomogła osiągnąć porozumienie.

 

Głównym celem rezolucji jest wspieranie działań na rzecz ponadgranicznych powiązań energetycznych, transportowych i telekomunikacyjnych, tak aby stanowiły one narzędzie budowania odporności państw i społeczeństw na kryzysy wynikające z konfliktów zbrojnych, katastrof naturalnych czy pandemii. Rezolucja odpowiada zatem na najbardziej aktualne, palące wyzwania, stojące przed krajami niezależnie od ich położenia geograficznego i statusu ekonomicznego. Zerwane łańcuchy dostaw, niedobory energii, zależność energetyczna, utrudnienia w transporcie z powodu braku połączeń drogowych czy brak bezpiecznych połączeń telekomunikacyjnych i internetowych to problemy, którym można zaradzić lub w dużym stopniu je ograniczyć poprzez budowę regionalnych powiązań infrastrukturalnych.

 

Inspiracją dla Polski do opracowania rezolucji była Inicjatywa Trójmorza, w której skład wchodzi 12 państw regionu Europy Środkowej realizujących szereg wspólnych projektów infrastrukturalnych. Ta bardzo szybko rozwijająca się inicjatywa stanowi wzorzec, który z sukcesem może być zaadaptowany w innych regionach świata. Tego typu podejście polegające na nadawaniu uniwersalnego charakteru sprawdzonym rozwiązaniom jest istotą multilateralizmu.

 

Polska rezolucja, czerpiąc z Inicjatywy Trójmorza, promuje istotne podejście polegające na połączeniu rozwoju i bezpieczeństwa – poprzez rozbudowę połączeń infrastrukturalnych wzmacniane są relacje między państwami i ich odporność na kryzysy.

 

Ambasador Krzysztof Szczerski, Stały Przedstawiciel RP przy ONZ w Nowym Jorku o rezolucji: Negocjacyjny sukces Polski pozwolił na opracowanie i przyjęcie tekstu, który stanowić będzie dokument bazowy i inspirację dla działań instytucji i agend systemu Narodów Zjednoczonych, międzynarodowych instytucji finansowych takich jak Bank Światowy oraz państw członkowskich.

 

Tekst rezolucji: https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2F77%2FL.59&Language=E&DeviceType=Mobile&LangRequested=False